Pracovní skupiny

  • PS1Financování
  • PS2Podpora moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
  • PS3Rovné
   příležitosti
  • PS4Rozvoj
   matematické
   gramotnosti
  • PS5Rozvoj
   čtenářské
   gramotnosti
  • PS6Rozvoj
   předškolního
   vzdělávání

V projektu MAP IV bude fungovat celkem 6 pracovních skupin (PS), viz schéma výše.

Setkání pracovních skupin bude realizováno nejméně 4x za rok. Dvě setkání proběhnou v období leden a červen a další dvě setkání v období září až prosinec. Každá pracovní skupina bude mít min. 5 a více členů, kteří se budou společně se členy realizačního týmu jednak podílet na plánování a přípravě vzdělávacích aktivit, exkurzí či tematických a dále také budou diskutovat o aktuálních tématech v oblasti školství, o možnostech zlepšení či inovací v konkrétní oblasti. Dále se bude v pracovních skupinách aktualizovat strategický dokument MAP.

Ze zkušenosti z předchozích projektů můžeme říci, že se setkání účastní v průměru 10 členů pracovní skupiny. Setkání se zpravidla konají na MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm. Před každým setkáním přijde všem členům pracovní skupiny pozvánka s bližšími informacemi o čase a místě konání.

Členem pracovní skupiny se může stát každý pedagogický pracovník mateřských a základních škol v regionu. Nicméně u každé pracovní skupiny je uvedeno doporučení, pro jakého pedagoga či osobu je daná pracovní skupina vhodná. Dle vašeho zájmu se můžete přihlásit i do více pracovních skupin najednou.

A co budeme v pracovních skupinách příští dva roky dělat?

 • PS1 – Financování
  jméno a příjmení organizace
  Mgr. Miroslav Kokinopulos ZŠ 5. května, Rožnov p. R.
  Mgr. Šárka Gajová ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec
  Mgr. Lenka Zavadilová ZŠ a MŠ Vigantice
  Mgr. Eva Mandulová ZŠ Vidče
  Mgr. Tomáš Randýsek ZŠ Zubří
  Mgr. Michaela Vašutová ZŠ a MŠ Dolní Bečva
  Mgr. Pavlína Petrušková ZŠ Prostřední Bečva
  Mgr. Pavlína Ondryášová ZŠ Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.
  Mgr. Romana Rybiařová ZŠ Rožnov p.R., Tyršovo nábř.
  Mgr. Daniela Křištofová ZŠ T. G. Masaryka, Horní Bečva
  Hana Korduliaková ZŠ Valašská Bystřice
  Mgr. Martin Navařík Středisko volného času, Rožnov p. R.
  Bc. Petr Hofman ZUŠ, Rožnov p. R.
  Mgr. Jitka Lušovská ZŠ Záhumení, Rožnov p. R.
  Mgr. Eva Cabáková ZŠ Videčská, Rožnov p. R.
  Mgr. Pavel Sumec ZŠ Sedmirkáska, o.p.s.
  Mgr. Zita Koláčková ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p. R.
  • Projednávat a navrhovat způsoby financování aktivit zpracovaných ostatními pracovními skupinami projektu a zapracovaných do akčních plánů MAP.
  • Doporučovat finanční zdroje – EU fondy, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, financování v rámci mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, škol a další zdroje.
  • Diskutovat a zprostředkovávat informace ostatním zapojeným aktérům o plánovaných (vyhlášených) dotačních titulech (výzvách) v oblasti vzdělávání.
  • Sdílet zkušenosti a dobrou praxi v oblasti financování regionálního školství.
  • A další aktivity dle aktuálního dění

  Doporučení členové: ředitelé škol, ZUŠ, SVČ, vedoucí pedagogičtí pracovníci škol, zástupci zřizovatelů

 • PS2 – Podpora moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
  jméno a příjmení organizace
  Antonín Polách ZŠ T.G. Masaryka, Horní Bečva
  Lenka Metelová ZŠ Zubří
  Zuzana Valová ZŠ Pod Skalkou
  Hana Vlachová ZŠ Prostřední Bečva
  Magdaléna Dlabajová ZŠ Pod Skalkou
  Tereza Bártková ZŠ T.G. Masaryka, Horní Bečva
  Karolína Porubská ZŠ a MŠ Vigantice
  Veronika Vozihnojová ZŠ Rožnov p.R., Tyršovo nábř.
  Jakub Ptáček ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p. R.
  • A co budeme v pracovní skupině MoDiFo příští dva roky dělat?
  • Sdílet a debatovat o moderních didaktických formách, metodách, pomůckách a postupech.
  • Vyměňovat si zkušenosti a odborné znalosti o jejich využívání a implementaci do výuky.
  • Zabývat se využíváním moderních didaktických forem pro rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků.
  • Zmapovávat si situaci v území a zpracovat SWOT-3 analýzu k tématu.
  • Plánovat a připravovat aktivity potřebné pro posun v rozvoji, osvojení a praktickému využívání těchto forem v praxi – např. badatelsky orientovaná výuka, zážitková pedagogika, projektová výuka apod.
  • Společně plánovat a aktualizovat dokumentaci MAP.
  • Diskutovat nad využíváním digitálních technologií ve výuce, např. digitální znalosti a dovednosti, umělá inteligence ve výuce, atd.
  • Podávat návrhy a spolupodílet se na přípravě Únikové hry pro žáky ZŠ.
  • Spolupracovat s ostatními pracovními skupinami.
  • A další aktivity související s tématem PS dle návrhů členů.

  Doporučení členové: pedagogové základních škol, asistenti pedagoga, pracovníci poradenských zařízení, školní psychologové, speciální pedagogové

   

 • PS3 – Rovné příležitosti
  jméno a příjmení organizace
  Milena Kohoutová MŠ Radost, Rožnov p. R.
  Martina Satolová ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p. R.
  Jitka Lušovská ZŠ Záhumení
  Naděžda Jaskulová PPP Valašské Meziříčí
  Markéta Šrámková Dětský domov, Valašské Meziříčí
  Blanka Kopřivová NZDM Triumf
  Eliška Kovácsová NZDM Triumf
  Lenka Oravcová, DiS. ONŽ – poradna pro ženy a dívky
  Romana Rybiařová ZŠ Rožnov p.R., Tyršovo nábř.
  Lucie Pavlicová speciální pedagog, logoped
  Kateřina Ulrychová ZŠ Zubří
  Radka Krůpová ZŠ Zubří
  • A co budeme v pracovní skupině Rovné příležitosti příští dva roky dělat?
  • Diskutovat o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol.
  • Sdílet zkušenosti a informace o speciálním vzdělávání dětí a žáků.
  • Zabývat přechody mezi stupni vzdělávání a připravenosti dětí a žáků.
  • Zabývat se tématem talentovaných a nadaných dětí a žáků.
  • Navrhovat a plánovat aktivity zaměřené na nastavení či zlepšení rovných příležitostí např. semináře a workshopy pro pedagogy na téma společného vzdělávání, odborné exkurze, atd.
  • Identifikovat oblasti, kde je potřeba zlepšit rovné příležitosti.
  • Podporovat spolupráci vzdělávacích, sociálních, zdravotnických a dalších služeb v zájmu dítěte a žáka.
  • Podávat návrhy a spolupodílet se na přípravě Únikové hry pro žáky ZŠ.
  • A další aktivity související s tématem PS dle návrhů členů.

  Doporučení členové: pedagogové základních škol – pracovníci školských poradenských pracovišť, zástupci PPP, SPC, zástupci NNO pracující s dětmi a žáky do 15 let; zástupci sociálních služeb

 • PS4 – Rozvoj matematické gramotnosti
  jméno a příjmení organizace
  Petr Urda ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec
  Petra Barošová ZŠ Zubří
  Yvetta Hajdová ZŠ Videčská, Rožnov p. R.
  Hana Najmanová ZŠ Videčská, Rožnov p. R.
  Martin Chumchal ZŠ a MŠ Dolní Bečva
  Kamila Zezůlková ZŠ Valašská Bystřice
  Andrea Hanasová ZŠ T. G. Masaryka Horní Bečva
  Dagmar Kovářová ZŠ Vidče
  Jakub Ptáček ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p. R.
  • A co budeme v pracovní skupině pro rozvoj MG příští dva roky dělat?
  • Diskutovat a vyměňovat si zkušenosti a odborné znalosti o postupech, metodách a pomůckách vedoucí k rozvoji matematické gramotnosti.
  • Hovořit o možnostech a způsobech začleňování digitální gramotnosti a využívání IT v souvislosti s podporou matematické gramotnosti.
  • Navrhovat a plánovat aktivity vedoucí k podpoře rozvoje klíčových kompetencí a finanční gramotnosti u dětí a žáků.
  • Společně plánovat a aktualizovat dokumentaci MAP.
  • Podávat návrhy a spolupodílet se na přípravě Únikové hry pro žáky ZŠ.
  • Síťovat a podporovat pedagogy v oblasti matematiky formou např. organizace kulatých stolů, seminářů, exkurzí.
  • A další aktivity související s tématem PS dle návrhů členů.

  Doporučení členové: pedagogové základních škol – učitelé matematiky, IT.

 • PS5 – Rozvoj čtenářské gramotnosti
  jméno a příjmení organizace
  Antonín Polách ZŠ T. G. Masaryka, Horní Bečva
  Zdeňka Tvardková ZŠ a MŠ Dolní Bečva
  Petra Ondřejová ZŠ Zubří
  Jana Richterová ZŠ Valašská Bystřice
  Alena Cábová ZŠ Vidče
  Karolina Porubská ZŠ a MŠ Vigantice
  Jana Odstrčilová ZŠ 5. května, Rožnov p. R.
  Jana Sýkorová ZŠ Videčská, Rožnov p. R.
  Pavla Nechanická ZŠ Pod Skalkou
  Hedvika Děcká ZŠ Pod Skalkou
  Barbora Maléřová ZŠ Prostřední Bečva
  Jitka Slezáková Městská knihovna Rožnov p. R.
  Tereza Bártková ZŠ T.G. Masaryka, Horní Bečva
  Veronika Škrobáková ZŠ Rožnov p.R., Tyršovo nábř.
  • A co budeme v pracovní skupině pro čtenářskou gramotnost příští dva roky dělat?
  • Diskutovat a vyměňovat si zkušenosti a odborné znalosti o postupech, metodách a pomůckách vedoucí k rozvoji čtenářské gramotnosti.
  • Hovořit o možnostech a způsobech začleňování digitální gramotnosti a využívání IT v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti.
  • Navrhovat a plánovat aktivity vedoucí k podpoře rozvoje klíčových kompetencí u dětí a žáků.
  • Společně plánovat a aktualizovat dokumentaci MAP.
  • Plánovat a připravovat velké literární klání na podporu nejen čtenářství, ale i vzájemnou spolupráci a kreativitu u žáků.
  • Podporovat pedagogy v oblasti čtenářství např. organizací kulatých stolů, seminářů, exkurzí, apod.
  • Podávat návrhy a spolupodílet se na přípravě Únikové hry pro žáky ZŠ.
  • A další aktivity související s tématem PS dle návrhů členů.

  Doporučení členové: pedagogové základních škol.

   

 • PS6 – Rozvoj předškolního vzdělávání
  jméno a příjmení organizace
  Jana Vašková MŠ 1. máje 1153, Rožnov p. R.
  Lenka Pernicová MŠ Na Zahradách, Rožnov p. R.
  Štěpánka Koňaříková MŠ Na Zahradách, Rožnov p. R.
  Jitka Goláňová MŠ Na Zahradách, Rožnov p. R.
  Milena Kohoutová MŠ Radost, Rožnov p. R.
  Hana Crhová MŠ Vidče
  Lenka Habartíková MŠ 5. května
  Dana Klimková MŠ Hutisko-Solanec
  Lucie Hatlapatková MŠ Hutisko-Solanec
  Aneta Kovářová MŠ Zubří, Sídliště
  Jarmila Chovancová MŠ Koryčanské Paseky
  Věra Matoušková MŠ Pramínek, Valašská Bystřice
  Nikola Křenková MŠ 5. května, Rožnov p. R.
  Helena Adámková MŠ 5. května, Rožnov p. R.
  Petra Drábková rodinné centrum Mamila
  Jitka Vojtěchová MŠ Tylovice
  Mgr. Veronika Piková Montessori škola Na vlně
  Kristýna Čadílková MŠ 1. máje 1153
  • A co budeme v pracovní skupině pro rozvoj předškolního vzdělání příští roky dělat?
  • Debatovat nad aktuálními tématy v oblasti předškolního vzdělávání.
  • Identifikovat oblasti, kde můžeme společně podpořit či prohloubit jejich rozvoj, např. polytechnická výchova, digitální pregramotnost, logopedická péče, apod.
  • Navrhovat a plánovat aktivity související s profesním rozvojem pedagogů předškolního vzdělávání.
  • Diskutovat a sdílet zkušenosti s kolegyněmi v území i mimo něj.
  • Pojmenovávat společná témata, zájmy a potřeby jednotlivých škol a navrhovat aktivity do akčních plánů.
  • Plánovat exkurze za příklady dobré praxe.
  • Připravovat aktivitu Prožitkové učení v terénu pro děti MŠ.
  • Společně plánovat a aktualizovat dokumentaci MAP.

  Doporučení členové: pedagogové mateřských škol