O projektu MAP III

1. Základní informace o projektu

Celý název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Rožnov p. R.
Zkrácený název projektu: MAPIII
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023111
Příjemce projektu: Sdružení Mikroregion Rožnovsko
Realizace projektu: 1.7.2022 – 30.11.2023 (17 měsíců)
Rozpočet projektu: 2 067 461,20 Kč
Finanční zajištění projektu: projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu ČR a rozpočtu obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko.

2. Co je to MAP?

MAP je Místní akční plán rozvoje vzdělávání, zaměřený prioritně na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Projekty MAP jsou realizovány na území obcí s rozšířenou působností – ORP Rožnov pod Radhoštěm.

Projekt spočívá v podpoře společného plánování v oblasti školství a sdílení aktivit na území Mikroregionu Rožnovsko, vedoucí k podpoře a ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách.

3. Cíle MAP

Hlavním cílem MAPIII je zlepšit kvalitu v MŠ, ZŠ a ZUŠ na území ORP Rožnov p.R. tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních zainteresovaných aktérů ve vzdělávání v rámci stávající
partnerské sítě MAP. Tohoto bude dosaženo navázáním a pokračováním v aktivitách předchozího projektu MAPII, tj. v rozvoji a aktualizaci MAP včetně monitoringu a vyhodnocování. Spolupráce bude spočívat v společném informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení specifických potřeb a problémů v území, včetně vyhodnocování jejích přínosů. Hlavní cíl bude naplňován realizací aktivit projektu A1 Rozvoj a aktualizace MAP a A2 Evaluace procesu místního akčního plánování, které budou zajištěny kvalitním Řízením projektu.

Dílčí cíle jsou:

 1. systémové zlepšení řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
 2. sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání
 3. zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území – dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě/každého žáka v inkluzivní škole
 4. zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních finančních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.

Dílčí cíle budou naplňovány vzájemnou spoluprací MAP prostřednictvím realizace zvolených aktivit v rámci A1 Rozvoj a aktualizace MAP. Součástí budou také aktivity vedoucí k podpoře a profesnímu rozvoji pedagogických a vedoucích pracovníků působících v oblasti vzdělávání, dále sdílení dobré praxe a výměnu zkušeností či realizací dnů otevřených dveří ve školách vše v souladu s klíčovými tématy uvedenými v Postupech MAPIII.

Při přípravě aktivit budou také reflektovány aktuální nové trendy, potřeby a formy vzdělávání např. v důsledku pandemie či v souvislosti s implementací strategických cílů Strategie ČR 2030+ do vzdělávání.
Všechny připravované aktivity budou podporovat a navazovat na již započaté činnosti v rámci předchozího projektu MAPII a povedou k rozvoji a zkvalitňování vzdělávání v ORP Rožnov p.R. a současně k nastavení návazných projektů v novém OP JAK v programovacím období 2020 – 2027.

4. Klíčové aktivity

Projekt je sestaven ze 2 klíčových aktivit, které zahrnují další dílčí podaktivity.

KA 1 Řízení projektu

V rámci klíčové aktivity 1 Řízení projektu bude v úvodu realizace projektu sestaven realizační tým projektu, dále RT MAP. Bude se skládat z pracovníků na odborných pozicích a pracovníků zajišťující administrativní stránku řízení projektu, viz schéma výše. RT MAP vede hlavní manažer projektu, kterému se členové RT MAP zodpovídají při realizaci aktivit A1 Rozvoj a aktualizace MAP a A2 Evaluace procesu místního akčního plánování.

Na pozice v týmu budou dosazeni pracovníci, kteří se podíleli na realizaci předchozích projektů Místního akčního plánování ve vzdělávání v území – preMAP, MAP+ a MAPII v ORP Rožnov pod Radhoštěm a mají tak bohaté zkušenosti jednak s řízením a koordinací projektu, ale také znají území a jednotlivé zainteresované aktéry. Jedná se o sehraný tým pracovníků, což bude pro realizaci projektu MAPIII velkou výhodou.

Odborný tým projektu zajišťuje realizaci projektu v souladu s Postupy MAP III. Zajišťuje činnosti spojené s realizací a monitorováním průběhu realizace klíčové aktivity. Konkrétně se jedná o zajištění naplňování výstupů jejích dvou částí – A1 Rozvoj a aktualizace MAP a A2 Evaluace procesu místního akčního plánování.

Administrativní tým projektu bude zodpovědný zejména za koordinaci projektových aktivit, organizační a provozní stránku projektu, dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných výstupů a výsledků, zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu (směrem k ŘO, vedení organizace příjemce, aktérům a jednotlivým pracovníkům projektu) a zajištění prezentace projektu a jeho aktivit směrem k široké veřejnosti.

Realizační tým projektu zajišťuje minimálně tyto činnosti:

 • podpora činnosti Řídícího výboru a pracovních skupin (příprava podkladů, zpracování výstupů z jednání apod.)
 • zpracování a průběžný monitoring systému komunikace jak dovnitř, tak navenek (komunikační plán)
 • monitorování průběhu realizace aktivit A1 Rozvoj a aktualizace MAP a A2 Evaluace procesu místního akčního plánování, včetně zpracování relevantních výstupů
 • facilitace v území prostřednictvím facilitátora
 • zajišťuje administraci a organizaci veškerých aktivit pro cílové skupiny
 • spolupráce při relevantních aktivitách procesu místního akčního plánování s odborným garantem MAP – zástupci projektu Metodická podpora akčního plánování v území, tzn. P-AP, a to včetně zvyšování znalostí k tématům MAP všech zapojených aktérů
 • zajišťuje v procesu místního akčního plánování přenos výstupů mezi jednotlivými články, které jsou v rámci organizační struktury MAP zřízeny (ŘV, PS apod.)

Realizační tým projektu se tedy celkově skládá z následujících členů:

 • Hlavní manažer projektu
 • Koordinátor aktivit MAP
 • Projektový a finanční manažer
 • Metodik a facilitátor
 • Evaluátor
 • Konzultant pro plánování
 • Asistent projektu
 • Mzdová účetní
 • Účetní projektu
 • Experti na odborná témata
 • Zástupci zapojených subjektů
 • Členové pracovních skupin
 • Členové Řídícího výboru

Realizační tým odpovídá za realizaci celého projektu a jeho výstupy v souladu s žádostí o podporu. Jeho složení reflektuje činnosti v rámci procesu společného místního akčního plánování. Zabezpečuje veškeré činnosti nezbytné pro naplnění výstupů všech aktivit v rámci A1 Rozvoj a aktualizace MAP a A2 Evaluace procesu místního akčního plánování a současně naplnění nastavených monitorovacích indikátorů projektu.

KA 02 Rozvoj a aktualizace MAP

Klíčová aktivita 2 se dělí na dvě části – A1 Rozvoj a aktualizace MAP a A2 Evaluace procesu místního akčního plánování.

A1 Rozvoj a aktualizace MAP

Aktivita spočívá v prohloubení a realizování procesu společného místního akčního plánování, čímž dojde k podpoře udržení partnerství zainteresovaných aktérů v území a tím i rozvíjen samotný MAP. Dále dojde k aktualizaci dokumentace MAP a zpracování akčních plánů.

Aktivita A1 je složena z následujících podaktivit:

 • A 1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP
 • A 1.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součástí komunikačního plánu
 • A 1.3 Pracovní skupina pro financování
 • A 1.4 Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
 • A 1.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti
 • A 1.6 Pracovní skupiny pro další témata – PS pro předškolní vzdělávání
 • A 1.7 Podpora škol v plánování
 • A 1.8 Místní akční plánování
 • A 1.9 Spolupráce s KAP
 • A 1.10 Spolupráce s projektem poskytující metodickou podporu akčnímu plánování v území

A2 – Evaluace procesu místního akčního plánování

V rámci této aktivity dojde k vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání na území ORP Rožnov pod Radhoštěm, který zde probíhal v průběhu programovacího období 2014 – 2020. V úvodu realizace si členové RT společně s evaluátorem zrekapitulují cíle celého akčního plánování ve vzdělávání na Rožnovsku a společně nastaví komplexní proces evaluace, který bude spočívat v následujících činnostech:

 • upřesní si čeho se mělo v území dosáhnout a jakým způsobem to bylo provedeno
 • upřesnění a definování respondentů evaluace
 • stanoví evaluační otázky
 • vytvoří evaluační design – jakým způsobem se bude na otázky odpovídat, jaká data budou potřeba, jakým způsobem budou data sbírána a zpracována, jakým způsobem bude zajištěna nezávislost evaluace
 • harmonogram evaluace

V evaluační zprávě bude minimálně vyhodnocena účelnost, dopady a udržitelnost MAP. Dále zde budou zodpovězeny otázky stanovené v evaluačním plánu, popsán postup, jak byly tyto odpovědi získány a jejich omezení. Pro zajištění nezávislosti evaluačního procesu bude pozici evaluátora pracovat externí zkušený kvalifikovaný pracovník. Zjištění evaluace budou šířena aktérům v území.

5. REALIZACE PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ VÝSTUPY

Aktualizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání respektuje základní principy komunitního projednávání. Tento postup umožňuje:

 • aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života místního společenství,
 • aby přijímaná usnesení odpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu,
 • aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost.

Realizace projektu podpoří rozvoj a zkvalitnění předškolního, základního a zájmového a neformálního
vzdělávání a výměnu zkušeností pedagogů a dalších aktéru školství a vzdělávání u minimálně 26 subjektů na území ORP Rožnov pod Radhoštěm. Prostřednictvím aktualizace strategického dokumentu MAP formou společného plánování dojde k podpoře a prohloubení místního partnerství v území a k zohlednění aktuálních specifik a potřeb jednotlivých škol. Výstupem tohoto procesu bude aktualizovaný dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání – MAP, konkrétně jeho analytická část, Strategický rámec priorit MAP ORP Rožnov pod Radhoštěm a Akční plány na roky 2023 až 2025.

Realizací projektu přispěje k:

 • hledání a v praxi ověřování a využívání nových nástrojů při řešení aktuálních potřeb aktérů ve vzdělávání
 • dalšímu prohlubování spolupráce mezi aktéry napříč ORP Rožnov p. R.
 • využívání nových možností financování a realizace aktivit prostřednictvím spolupráce s KAP, P-AP a dalšími systémovými projekty MŠMT
 • prohloubení spolupráce a sdílení zkušeností, poznatků a dobré praxe zainteresovaných aktérů MAP
 • propojení realizátorů MAP na krajské i mezikrajové úrovni v rámci účasti členů RT na společných platformách
 • nastavení aktivit spolupráce a aktivit škol v akčních plánech vedoucí k nastartování, posílení či prohloubení činností směřující k podpoře učitelů, ředitelů, vedoucích pedagogických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání a ke snižování nerovností ve vzdělávání a k podpoře spolupráce mezi mateřskými a základními školami
 • zvýšení informovanosti o probíhajícím procesu MAP, o možnostech financování a nastavování systematické podpory v rámci vzdělávání dětí a žáků

6. Na realizaci výstupů se podílí zejména následující aktéři z oblasti vzdělávání:

 • pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pracovníků
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • pracovníci organizací působících ve vzdělávání
 • rodiče dětí a žáků,
 • starostové obcí
 • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
 • veřejnost

Celý projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání funguje na principu otevřenosti. Ke spolupráci se mohou připojovat další zástupci aktérů vzdělávání i široké veřejnosti. Cílem je začlenit do projednávacího procesu všechny aktivní zájemce, klíčové osoby a širokou veřejnost z místního společenství.