O projektu MAP IV

1. Základní informace o projektu

Celý název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v ORP Rožnov p. R.
Zkrácený název projektu: MAP IV
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008368
Příjemce projektu: Sdružení Mikroregion Rožnovsko
Realizace projektu: 1.12.2023 – 31.12.2025 (25 měsíců)
Rozpočet projektu: 6 099 765,- Kč
Finanční zajištění projektu: projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Jan Ámos Komenský, státního rozpočtu ČR a rozpočtu obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko.

2. Co je to MAP?

MAP je Místní akční plán rozvoje vzdělávání, zaměřený prioritně na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Projekt MAP jsou realizován na území obce s rozšířenou působností – ORP Rožnov pod Radhoštěm.
Projekt spočívá v podpoře společného plánování v oblasti školství a sdílení aktivit na území Mikroregionu Rožnovsko, vedoucí k podpoře a ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách.

3. Cíle MAP

Hlavním cílem MAPIII je zlepšit kvalitu v MŠ, ZŠ a ZUŠ na území ORP Rožnov p. R. tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních zainteresovaných aktérů ve vzdělávání v rámci stávající
partnerské sítě MAP. Tohoto bude dosaženo navázáním a pokračováním v aktivitách předchozího projektu MAPII, tj. v rozvoji a aktualizaci MAP včetně monitoringu a vyhodnocování. Spolupráce bude spočívat v společném informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení specifických potřeb a problémů v území, včetně vyhodnocování jejích přínosů. Hlavní cíl bude naplňován realizací aktivit projektu A1 Rozvoj a aktualizace MAP a A2 Evaluace procesu místního akčního plánování, které budou zajištěny kvalitním Řízením projektu.

Dílčí cíle jsou:
DC č. 1 – prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace místního akčního plánu rozvoje vzdělávání prostřednictvím KA Aktivita 3 (3.1 až 3.10) včetně začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol

DC č. 2 – zkvalitnění vzdělávání v MŠ a ZŠ v daném území v reakci na problémy a potřeby tohoto území prostřednictvím KA4–Implementace akčních plánů.

DC č. 3 je zhodnocení dopadu projektem realizovaných aktivit na všechny relevantní cílové skupiny prostřednictvím KA2–Vnitřní hodnocení projektu.

Dílčí cíle budou naplňovány vzájemnou spoluprací RT MAP prostřednictvím realizace zvolených aktivit v rámci KA1-4. Součástí budou také aktivity vedoucí k podpoře a profesnímu rozvoji pracovníků ve vzdělávání, dále sdílení dobré praxe a výměnu zkušeností prostřednictvím workshopů, kulatých stolů či realizací dnů otevřených dveří ve školách. Při přípravě aktivit budou také reflektovány aktuální nové trendy, potřeby a formy vzdělávání týkající se rozvoje digitálních technologií, umělé inteligence a související s implementací cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do 2030+.

Všechny připravované aktivity budou podporovat a navazovat na již započaté činnosti v rámci předchozího projektu MAPIII a povedou k rozvoji a zkvalitňování vzdělávání v ORP Rožnov p. R.

4. Klíčové aktivity

Projekt je sestaven ze 4 klíčových aktivit, které zahrnují další dílčí podaktivity.
Jedná se o tyto klíčové aktivity:

KA 1 – Řízení projektu

V rámci KA1 Řízení projektu bude v úvodu realizace projektu sestaven realizační tým projektu, dále RT MAP. Bude vycházet z dlouhodobé spolupráce několika zkušených pracovníků, věnující se rozvoji a zkvalitňování vzdělávání v území ORP Rožnov p. R. již několik let. RT MAP vede hlavní manažer projektu, kterému se členové RT MAP zodpovídají při realizaci aktivit KA2 Vnitřní hodnocení projektu, KA3 Rozvoj a aktualizace MAP a KA4 Implementace akčních plánů.

Na pozice v týmu budou dosazeni pracovníci, kteří se podíleli na realizaci předchozích projektů Místního akčního plánování ve vzdělávání v území – preMAP, MAP+, MAPII a MAPIII v ORP Rožnov pod Radhoštěm a mají tak bohaté zkušenosti jednak s řízením a koordinací projektu, ale také znají území a jednotlivé zainteresované aktéry. Jedná se o sehraný tým pracovníků, což bude pro realizaci projektu MAPIV velkou výhodou.

Odborný tým projektu zajišťuje realizaci projektu v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část. Zajišťuje činnosti spojené s realizací a monitorováním průběhu realizace klíčových aktivit 2, 3 a 4.

Administrativní tým projektu bude zodpovědný zejména za koordinaci projektových aktivit, organizační a provozní stránku projektu, dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných výstupů a výsledků, zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu (směrem k ŘO, vedení organizace příjemce, aktérům a jednotlivým pracovníkům projektu) a zajištění prezentace projektu a jeho aktivit směrem k široké veřejnosti.

Realizační tým projektu zajišťuje minimálně tyto činnosti:

 • podpora činnosti Řídícího výboru a pracovních skupin (příprava podkladů, zpracování výstupů z jednání apod.)
 • zpracování a průběžný monitoring systému komunikace jak dovnitř, tak navenek (komunikační plán)
 • monitorování průběhu realizace aktivit KA2 Vnitřní hodnocení projektu, KA3 Rozvoj a aktualizace MAP a KA4 Implementace akčních plánů, včetně zpracování relevantních výstupů
 • facilitace v území prostřednictvím facilitátora
 • zajišťuje administraci a organizaci veškerých aktivit pro cílové skupiny
 • spolupráce při relevantních aktivitách procesu místního akčního plánování s metodikem projektu, zástupci projektů IDZ a IPs v kraji
 • zajišťuje v procesu místního akčního plánování přenos výstupů mezi jednotlivými články, které jsou v rámci organizační struktury MAP zřízeny (ŘV, PS apod.)

Realizační tým projektu se tedy celkově skládá z následujících členů:

 • Hlavní manažer projektu
 • Manažer implementace
 • Koordinátor aktivit MAP
 • Projektový manažer
 • Finanční manažer
 • Metodik a facilitátor
 • Evaluátor
 • Administrativní pracovník
 • Mzdová účetní
 • Účetní projektu
 • Experti na odborná témata
 • Zástupci zapojených subjektů
 • Členové pracovních skupin
 • Členové Řídícího výboru

Realizační tým odpovídá za realizaci celého projektu a jeho výstupy v souladu s žádostí o podporu. Jeho složení reflektuje činnosti v rámci procesu společného místního akčního plánování a implementace akčních plánů.

KA2 – VNITŘNÍ HODNOCEDNÍ PROJEKTU

V klíčové aktivitě 2 bude realizováno vnitřní hodnocení projektu, jehož cílem je zjištění dopadu aktivit projektu na jeho cílové skupiny a následné šíření zjištění na území mikroregionu. Vnitřní hodnocení proběhne prostřednictvím analytických, hodnotících a evaluačních aktivit. Na základě informací získaných různými způsoby prováděných hodnocení (např. dotazníky po akcích, dotazníkové šetření apod.) budou zjišťovány přínosy, případně dopady a bude hodnocen projekt z různých úhlů pohledu.
Vnitřní hodnocení projektu povede evaluátor, který ve spolupráci s ostatními členy RT připraví postup a průběh vnitřního hodnocení.
Při přípravě postupu vnitřního hodnocení bude evaluátor a realizační tým projektu MAP postupovat podle následujících bodů:

 1. stanovení cílů vnitřního hodnocení a evaluačních otázek
 2. výběr cílových skupin hodnocení
 3. tvorba časového plánu realizace jednotlivých kroků hodnocení
 4. výběr vhodných nástrojů a stanovení způsobů vyhodnocení
 5. vyhodnocení dopadů na cílové skupiny – výsledky z vnitřního hodnocení budou evaluátorem ve spolupráci s RT MAP zpracovány do Závěrečné evaluační zprávy, která bude schválená ŘV MAP a doložena v závěrečné zprávě projektu.
 6. diseminace zjištění – RT MAP bude o výsledcích a zjištěních vnitřního hodnocení sdílet na evaluačně-metodických setkáních organizovaných ŘO OP JAK, kterého se zúčastní před koncem realizace projektu. Výstupem setkání bude za RT krátký dokument obsahující shrnutí dopadů aktivit na CS. Toto shrnutí bude ve formě, která se bude moci používat jako manažerské shrnutí do Závěrečné evaluační zprávy.

KA 3 – ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP

Klíčová aktivita 3 je bude naplňována realizací dílčích podaktivit zahrnující činnosti řídícího výboru a pracovních skupin, realizaci komunikačních aktivit směrem k relevantním aktérům, koordinaci aktivit a spolupráci s krajem, resp. s realizátory projektů implementujících dlouhodobé záměry krajů (IDZ) a spolupráci se zástupci individuálních systémových projektů v oblasti vzdělávání v rámci OP JAK.

Aktivita spočívá v prohloubení a realizování procesu společného místního akčního plánování, čímž dojde k podpoře udržení partnerství zainteresovaných aktérů v území a tím i rozvíjen samotný MAP. Dále dojde k aktualizaci dokumentace MAP a zpracování akčních plánů.

Aktivita KA3 je složena z následujících podaktivit:

3.1 Řídící výbor a organizační struktura MAP
3.2 Zpracování komunikačního plánu a realizace konzultačního procesu
3.3 Pracovní skupina pro financování
3.4 Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
3.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti
3.6 Pracovní skupina pro další témata – PS pro rozvoj matematické gramotnosti, PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti, PS pro předškolní vzdělávání
3.7 Podpora škol v plánování
3.8 Místní akční plánování
3.9 Spolupráce s projektem IDZ
3.10 Spolupráce s IPs

Výstupem této aktivity je aktualizovaný a ŘV schválený MAP – aktualizovaná analytická část, strategická část (SR MAP do roku 2028 včetně tabulek investičních priorit na období 2021-27) a implementační část (3 akční plány na výše uvedené školní roky).

KA4 – Implementace akčních plánů

V rámci této aktivity dojde k realizaci konkrétních aktivit, jejichž cílem je prohloubit, rozvíjet a zkvalitňovat předškolní, základní a zájmové a neformální vzdělávání na území ORP Rožnov p. R. Nastavené aktivity byly vybrány na základě potřeb identifikovaných v rámci realizace předchozího projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Rožnov p. R., a v rámci osobní komunikace se zástupci škol. Tyto aktivity jsou součástí zpracovaných Akčních plánů na roky
2023, 2024 a 2025.

Konkrétně se jedná o následující aktivity:

 1. Prožitkové učení v terénu
 2. Společné setkání pedagogů MŠ a elementaristů
 3. Spolupráce škol a rodičů formou vzdělávání a osvěty
 4. Sdílení dobré praxe mezi školami
 5. Rozvoj kompetencí pracovníků ve vzdělávání
 6. Řešení kazuistik v pedagogické praxi
 7. Vzdělávací a informační akce pro vedoucí pracovníky škol
 8. Únikové hry ve výuce
 9. A tuhle knihu už jsi četl?
 10. Metodické setkání matikářů ZŠ a SŠ

5. Realizace projektu a jeho hlavní výstupy

Aktualizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání respektuje základní principy komunitního projednávání. Tento postup umožňuje:

 • aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života místního společenství,
 • aby přijímaná usnesení odpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu,
 • aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost.

Realizace projektových aktivit přispívá k rozvoji a zkvalitňování předškolního, základního a zájmového a neformálního
Vzdělávání, výměně zkušeností mezi pedagogy zapojených škol a dalších aktéru školství a vzdělávání u minimálně 26 subjektů na území ORP Rožnov pod Radhoštěm. Prostřednictvím aktualizace strategického dokumentu MAP formou společného plánování dojde k podpoře a prohloubení místního partnerství v území a k zohlednění aktuálních specifik a potřeb jednotlivých škol. Výstupem tohoto procesu bude aktualizovaný dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání – MAP, konkrétně jeho analytická část, Strategický rámec priorit MAP ORP Rožnov pod Radhoštěm a Akční plány na roky 2026 až 2028.

Aktivity projektu přispějí k:

– hledání a v praxi ověřování a využívání nových nástrojů při řešení aktuálních potřeb aktérů ve vzdělávání
– zavádění nových moderních didaktických metod a forem do výuky
– posílení a rozvoji klíčových kompetencí pracovníků ve vzdělávání
– osvojování inovativních metod výuky
– dalšímu prohlubování partnerství a spolupráce mezi aktéry napříč ORP Rožnov p. R.
– využívání nových možností financování a realizace aktivit prostřednictvím spolupráce se zástupci Zlínského kraje, NPI a koordinátory Středního článku
– prohloubení spolupráce a sdílení zkušeností, poznatků a dobré praxe zainteresovaných aktérů MAP
– propojení realizátorů MAP na krajské i národní úrovni v rámci účasti členů RT na společných platformách
– nastavení aktivit spolupráce a aktivit škol v akčních plánech vedoucí k nastartování, posílení či prohloubení činností směřující k podpoře učitelů, ředitelů, vedoucích pedagogických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání a ke snižování nerovností ve vzdělávání a k podpoře spolupráce mezi mateřskými a základními školami
– nastavení spolupráce s IPs a propojení aktivit na podporu kurikulární práce na školách
– zvýšení informovanosti o probíhajícím procesu MAP, o možnostech financování a nastavování
systematické podpory v rámci vzdělávání dětí a žáků

6. Na realizaci výstupů se podílí zejména následující aktéři z oblasti vzdělávání:

 • Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci
 • Pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou
 • Vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé
 • Děti, žáci ZŠ
 • Pracovníci školských poradenských zařízení
 • Rodiče dětí a žáků
 • Ostatní aktéři v oblasti vzdělávání
 • Široká veřejnost

Celý projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání funguje na principu OTEVŘENOSTI. Ke spolupráci se mohou připojovat další zástupci aktérů vzdělávání i široké veřejnosti. Cílem je začlenit do projednávacího procesu všechny aktivní zájemce, klíčové osoby a širokou veřejnost z místního společenství.